Zaufaj Specjalistom

Aktualności

Znaczenie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji

Nowa perspektywa na lata 2014-2020 przyniosła kilka istotnych zmian, które będą miały wpływ na rozdysponowanie dotacji wśród beneficjentów.

Jedną z najważniejszych zmian jest zwiększenie roli województw w przydzielaniu dotacji. W latach 2014-2020 województwa w Polsce będą odpowiedzialne za rozdzielenie ok. 40% całego unijnego wsparcia. Dla przypomnienia w starej perspektywie regiony w Polsce miały tych środków zdecydowanie mniej – 25%. Decentralizacja polityki UE wynika z dużego sukcesu Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013.

Następną zmianą w nowej perspektywie będzie połączenie projektów miękkich (m.in. szkoleń dla pracowników) z projektami „twardymi” (inwestycyjnymi). Zmiana ta jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy do tej pory musieli szukać wsparcia w dwóch różnych programach.

Jednak najważniejszą zmianą dokonaną w polityce dystrybucji funduszy europejskich są tzw. Inteligentne Specjalizacje. Są to takie dziedziny życia gospodarki, które przy odpowiednim wykorzystaniu unikalnych zasób naturalnych regionów, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz połączeniu różnych branż (nauki i przemysłu – badania badawczo-rozwojowe) mają doprowadzić do podniesienia konkurencyjności regionów oraz rozruszania gospodarek krajowych państw UE.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje opisaliśmy w artykule tutaj. Aktualnie trwałą nabory wniosków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój :

- Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

- Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

- Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

Powyższe projekty skierowane są dla firm, które chcą zrealizować projekt obejmujący jeden z obszarów wymienionych w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach.

Decentralizacja polityki dystrybucji środków europejskich sprawiła, ze władze Województw wybierając Regionalne Inteligentne Specjalizacje zdecydują jakie obszary gospodarki otrzymają 40% wsparcia europejskiego, które zostało przyznane Polsce na lata 2014-2020.

Podmioty współpracujące