Zaufaj Specjalistom

Aktualności

Dokumenty strategiczne to opracowania służące do realizowania polityki rozwoju na wybranych obszarach geograficznych
oraz/lub w wybranych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego itp.

Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.

W ramach oferowanych usług ECC sporządza profesjnonalne dokumenty strategiczne dla podmiotów publicznych, organizacji pozarządzowych, przedsiębiorstw i innych.

Oferujemy przygotowywanie:
- strategi rozwoju na poziomie: wojewódzkim, powiatowym, gminnym/miejskim, lokalnym
- strategii rozwoju przedsiębiorstw w obszarze: wejścia na rynki zagraniczne (m.in paszport do eksportu), wdrożenia innowacyjności, rozwoju promocji, informatyzacji, optymalizacji energetycznej